Súťaž FB predajne

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE - Košice Galéria

Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý zreteľne, jasne a záväzne upravuje pravidlá súťaže o produkt Vitamin Complex od BioTechUSA.
Pravidlá súťaže sú záväzné pravidlá pre všetkých, ktorí sa zúčastnia súťaže o Vitamin Complex od BioTechUSA. Zapojením sa do súťaže každý účastník potvrdzuje, že sa s pravidlami oboznámil a bez výhrad s nimi súhlasí.

Názov súťaže: Súťaž o Vitamin Complex od BioTechUSA.

Organizátor súťaže: MLO SLOVAKIA, s.r.o., Zvolenská cesta 141, 974 05 Banská Bystrica 11 IČO: 36 007 820, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č.:3745/S (ďalej len „Organizátor").
Kontaktná osoba ohľadom súťaže: Veronika Přikrylová, v.biela@biotechusa.sk

Účel súťaže: Účelom Súťaže je výlučne podpora aktivít a značky Organizátora. Pre účasť v Súťaži nie je podmienkou zaplatenie vkladu, ani nie je podmienená nákupom produktov. Súťaž nie je organizovaná za účelom dosiahnutia zisku Organizátora súťaže. Súťaž je propagačnou súťažou v zmysle ust. § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách, v znení neskorších predpisov. Súťaž nie je hazardnou hrou ani lotériou.

Trvanie súťaže a miesto konania súťaže:
Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky v termíne uvedenom v súťažnom príspevku. Súťaž prebieha v prostredí sociálnej siete Facebook na facebookovej stránke predajne, pre ktorú je súťaž organizovaná.

Základný princíp súťaže:
Do súťaže sa Účastník zapojí splnením podmienok Organizátora, ktoré sú uvedené v súťažnom príspevku.

Podmienky účasti v súťaži:

Prihlásiť sa do súťaže môže fyzická osoba vo veku nad 18 rokov, okrem zamestnancov Organizátora alebo blízkych osôb zamestnancov Organizátora (príbuzní v priamom rade, súrodenci, manžel alebo manželka). Účastníci súťaže mladší ako 18 rokov sa zúčastňujú tejto súťaže s výslovným súhlasom svojich zákonných zástupcov. Súťaže sa môžu zúčastniť iba osoby, ktoré majú trvalé bydlisko v Slovenskej republike. Účasť v Súťaži nie je podmienená nákupom tovaru. Účastník sa môže zapojiť len jeden krát - výhradne jedným komentárom.

Výhra:
Vitamin Complex - 60 tabliet

Výherca nemá právo na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.

Usporiadateľ vyžrebuje 4 výhercov. Žrebovanie sa uskutoční v termíne uvedenom v súťažnom príspevku. Výherca sa bude žrebovať náhodným výberom spomedzi všetkých zapojených súťažiacich.

Výherca Súťaže bude upozornený na výhru komentárom pod súťažným príspevkom.

Všetci výhercovia otvorene súhlasia s tým, aby bolo zverejnené ich meno a priezvisko (ďalej len „Osobné údaje") na facebookovej stránke, kde prebieha súťaž. Za toto zverejnenie nebudú výhercovia požadovať žiadne odmeny ani finančné náhrady.

Výhra bude pripravená na odovzdanie na predajni BioTechUSA, ktorej facebooková stránka súťaž organizovala po dobu 14 dní. Pokiaľ si výherca Súťaže neprevezme výhru do 14 dní od obdržania Oznámenia, stráca nárok na cenu. V takom prípade nebude cena udelená a prepadá v prospech Organizátora.

Výhry v súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou ani žiadnou inou právnou cestou. V prípade, že nastanú pochybnosti o splnení týchto podmienok a pravidiel, rozhodne o ich splnení, resp. nesplnení Organizátor. Na ceny nevzniká právny nárok. Nie je možná výmena ceny za hotovosť, ani výmena za inú cenu, rovnako nie je možné vymeniť získanú cenu za iné predmety či služby.

Organizátor si vyhradzuje právo konečného posúdenia splnenia či nesplnenia podmienok stanovených pre získanie výhier v súťaži. Organizátor týmto nepreberá voči účastníkom súťaže žiadne iné záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Organizátora.

Výhra sa neodovzdá ani v prípade, že Organizátor zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany Súťažiaceho či inej osoby, ktorá dopomohla Súťažiacemu k získaniu výhry. O vylúčení Súťažiaceho zo Súťaže so skončenou platnosťou rozhoduje Organizátor súťaže.

Záverečné ustanovenia:
Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek počas trvania súťaže pozmeniť alebo upraviť tieto Pravidlá a podmienky súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady. Všetky zmeny Pravidiel podľa tohto odseku Organizátor súťaže zverejní verejnosti na stránke www.biotechusa.sk. Účinnosť tejto zmeny nastáva okamžikom zverejnenia, ak v dodatku nie je uvedené inak.

Organizátor súťaže nezodpovedá za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v súťaži (predovšetkým za funkčnosť internetovej siete).

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Organizátor súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom. Spoločnosť Facebook nemá s touto Súťažou žiaden vzťah.

V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor, ktorý si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu a/alebo podmienok Súťaže po jej vyhlásení.

Súťažiaci v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi v priebehu súťaže poskytne za účelom vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov. Súhlas sa poskytuje na dobu trvania súťaže a dobu potrebnú na vyhlásenie výhercu a odovzdanie výhry. Súťažiaci berie na vedomie, že má právo na informácie o stave spracúvania, opis údajov a ďalšie práva podľa zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň vyhlasuje, že údaje, ktoré organizátorovi súťaže uviedol, sú pravdivé. Súťažiaci súhlasí s tým, že organizátor súťaže zverejní na facebookovej stránke v rámci tejto súťaže meno výhercu, pod ktorým je výherca registrovaný na Facebooku.

Banská Bystrica, dňa 9.12.2019

Košík

turn-arrow  UPOZORNENIE
V prípade, že na výrobku nie
je priamo nalepená etiketa
v slovenskom jazyku, slovenskú etiketu nájdete po odlepení pôvodnej etikety v mieste označenom symbolom. 

Sprievodca proteínmi